العربية český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC NEUTRALENE® SL 30 4-i-1 opløsningsmiddel med hurtig fordampning

 

MULTIFUNKTIONELT OPLØSNINGSMIDDEL

RENGØRINGSMIDDEL, DEKONTAMINERINGSMIDDEL

FORTYNDER, OPLØSNINGSMIDDEL

 

 

 

 

 

 

FLAMMEPUNKT 35 °C

 

FORDAMPNINGSHASTIGHED 9 MIN.

 

UDEN CMR-STOFFER

TOKSISK, GIFTIGT, IRRITERENDE

SENSIBILISERENDE eller ÆTSENDE

 

ANVENDES RENT eller FORTYNDET

MED VAND

 

TIL BRUG I

FØDEVAREINDUSTRIEN

Opløsningsmiddel, fortynder, opløsende, dekontaminerende, NSF A1, MOSH/POSH/MOAH-fri, til alle sektorer. Intet sundhed- eller miljøpiktogram, NSF A1-godkendt, certificeret uden MOSH/POSH og MOAH. Hurtig fordampning på 9 minutter. Opløsningsmiddel til fødevarer. opløsningsmiddel uden MOSH. malingsfortynder. dekontaminerende opløsningsmiddel. opløsningsmiddel uden kulbrinter. umærket opløsningsmiddel. NSF opløsningsmiddel. NSF fortynder. opløsende NSF. dekontaminerende NSF

 

Solvente, diluyente, disolvente, descontaminante, NSF A1, sin MOSH/POSH/MOAH, para todas las industrias. Sin pictogramas sanitarios ni medioambientales, certificado NSF A1, garantizado sin MOSH/POSH ni MOAH. Evaporación rápida en 9 minutos. Disolvente alimentario. disolvente sin MOSH. diluyente de pintura. disolvente descontaminante. disolvente sin hidrocarburos. disolvente sin etiquetado. disolvente NSF. diluyente NSF. solvente NSF. descontaminante NSF

 

Analyserapport kan fås på anmodning 

21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

Rengøringsmiddel som erstatning for ethylalkohol (ethanol) og isopropanol (IPA)

Klargøring af overflader før limning, imprægnering, trykning eller belægning

Fortynder til justering af malingers viskositet

Rengøringsmiddel til lak, blæk, opløsningsmiddelbaseret eller vandbaseret, ikke-tværbundet maling

Opløsningsmiddel til celluloseharpiks, plastisols, vegetabilsk harpiks, kolofonium

Kan bruges som frostvæske, rent frysepunkt -95 °C

Fordampningsbooster til almindelige opløsningsmidler

 

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

% SL 30

100

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

% VAND

0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

FLAMMEPUNKT

35°C

38°C

43°C

45°C

46°C

47°C

49°C

47°C

53°C

59°C

55°C

56°C

58°C

61°C

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

FORDAMPNINGSHAS

TIGHEDi min.

9

9

9

11'10

13

13'50

15

15'45

17'15

19

19'50

20'30

21'50

23

25'50

28

29'10

30'20

31

*Ikke relevant

 

 

                              

    Tecknisk direktør

Advarsel

Det er almindeligt for fødevareindustrien at anvende alkohol, ethyl (Ethanol) eller isopropyl (IPA) til rengøring af overflader.  Methanol bruges sjældent pga. dens evne til at forårsage alvorlige sygdomme og blindhed.

For at undgå punktafgift (DRM/månedlig deklaration) på alkohol i overensstemmelse med artikel L 245-9 i den franske lov om social sikring, anses disse typer alkohol som uegnet til konsum.  De skal indeholde denatureringsmidler.  Siden 2017 har EU-forordning 2016/1867 kun tilladt MEK (methylethylketon) som denatureringsmiddel, selvom det er klassificeret som H 319, EUH 066 (INRS toksologisk dataark 14) kombineret med denatoniumbenzoat, hvis struktur er beslægtet med lidokain.  Denatoniumbenzoat bruges hovedsageligt som afskrækningsmiddel mod dyr men også som bittermiddel. 

Enhver anden denatureringsproces kræver tilladelse fra toldmyndighederne.

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE